OBJECTIUS

Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.

DURADA 60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+práctica)

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ

Normativa vigent 

·         CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)

·         Ordenances Municipals

·          Normatives internes de les companyies

·          Altres normatives (Reals Decrets, Normes UNE i altres)

CTE‐HS4 – Subministrament d’aigua 

·         Generalitats

·         Caracterització i quantificació de les exigències

·         Disseny

·         Dimensionat

 Construcció

·          Productes de la construcció

·         Manteniment i conservació

·         Preguntes de test

*Dimensionat 

·         Norma UNE 149201/2017 – Dimensionat d’instal∙lacions interiors

·         Norma UNE 149202/2013 – Grups de pressió

·         Emplenament de butlletins d’aigua, segons model oficial

·         Exercicis i casos pràctics de dimensionat

*Dimensionat 

·         Dimensionat d’instal∙lacions d’evacuació d’aigua segons HS4 del CTE

·         Exercicis i casos pràctics de dimensionat

Pràctiques en aula‐taller 

·         Pràctiques de soldadura i unions amb tubs de coure, inoxidable, PP‐R, PE‐X, Multicapa i Polietilè amb accessoris electrosoldables/ PVC i PP‐H per sanejament

·         Pràctiques d’instal∙lació amb aixetes, equips de pressió i equips de tractament d’aigua

Exàmen –prova teòrica (90 minuts) + prova pràctica (30 minuts) = Entre 2 i 3h. com a màxim

 CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

OBJECTIUS

Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.

DURADA

60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)