Available courses

AEROTERMIA bomba de calor

AEROTERMIA bomba de calor

La aerotermia es una de las nuevas energías renovables que está cambiando el mundo y significando un gran cambio en la industria y en los hogares y los edificios. La aerotermia es el método o el proceso que obtiene la energía contenida en el aire para emplearla en tareas como calentar el agua, aclimatar un hogar o gestionar controlar la temperatura de un espacio cerrado o una vivienda, es decir, que algunos de los usos de la aerotermia son la calefacción y el aire acondicionado, así como el calentamiento del agua y otros usos térmicos.

 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

Aquelles persones que disposin del Certificat 1 (per a equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats) i / o per a l'obtenció del certificat 2 (per a equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kg de gasos fluorats), dISPOSEN d'UN TERMINI dE 4 ANYS per a la realització de la formació complementària sobre tecnologies alternatives per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura de manipular-los, de conformitat amb la disposició addicional desena de el Reial Decret 115 / 2017 (termini a comptar del 2017.02.19).

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.


REGLAMENT DE SEGURETAT  EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

El 27 de septiembre de 2019 se aprobó el  Real Decreto 552/2019  por el que se aprueban el  Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias . La fecha de publicación en el  BOE  fue el 24 de octubre de 2019.

El presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2020 , salvo para el caso de nuevas instalaciones que utilicen refrigerantes A2L en las que las prescripciones de este real decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el  Boletín Oficial del Estado .


2021 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

2021 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

OBJECTIUS

Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.

DURADA

60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)Novedades del sitio

(There are no discussion topics yet in this forum)